Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN OVEREENKOMST

1. Afdracht loonbelasting en sociale verzekeringspremies
Nossie Consultancy gaat ervan uit, dat in relatie tot de uitvoering van de opdracht geen loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies verschuldigd zullen zijn in verband met werkzaamheden verricht door Nossie Consultancy respectievelijk diens Professionals.

2. Voorzieningen
De Opdrachtgever zal er zorg voor dragen, dat Nossie Consultancy in het kader van de uitvoering van de Opdracht desgewenst gebruik kan maken van de aanwezige faciliteiten, algemene deskundigheid, en knowhow op het gebied van bedrijfsorganisatie aanwezig bij de Opdrachtgever.

3. Verzekering aansprakelijkheid en antimisbruikwetgeving
Nossie Consultancy zal desgewenst voor eigen rekening een deugdelijke verzekering afsluiten, dan wel daarin deelnemen, tegen aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid ingevolge zogenaamde antimisbruikwetgeving, voortvloeiend uit de opdracht van Nossie Consultancy en diens Professionals.

4. Ziekteverzuim
Verzuim van Professionals van Nossie Consultancy, om welke reden dan ook, dient direct aan de opdrachtgever te worden gemeld.

5. Aansprakelijkheid
Nossie Consultancy en diens Professionals zullen ten opzichte van de Opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden, wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen, die in de gegeven omstandigheden en Opdracht in redelijkheid mocht worden verlangd.

6. Looptijd en beëindiging

6.1 Looptijd
Een overeenkomst heeft een minimaal overeengekomen looptijd.
6.2 Beëindiging en opzegtermijn
Indien één van de partijen (De Opdrachtgever of Nossie Consultancy) van mening is dat de Opdracht niet het gewenste nuttig effect heeft en na overleg met alle betrokkenen is gebleken dat een positief resultaat niet op korte termijn zal kunnen worden bereikt, dan kan deze overeenkomst voortijdig beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken.

6.3 Verlenging
Verlenging van de duur van de overeenkomst met minimaal 1 maand is optioneel, echter zal dit uiterlijk 1 maand voor beëindiging van de overeenkomst kenbaar moeten worden gemaakt door de Opdrachtgever.

7. Vergoeding en onkosten
Het tarief per vol gewerkt uur bedraagt voor Nossie Consultancy een vooraf overgekomen tarief exclusief BTW. De genoemde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten en mobiele telefoonkosten voor de plaats van uitvoering van de Opdracht. Indien de Professional voor de uitvoering van zijn opdracht moet reizen gelden de volgende voorwaarden:
- De totale reisduur (exclusief overnachting en exclusief reis van/naar standplaats) wordt als zijnde werktijd gefactureerd met een maximum van 16 uur per dag.
- Indien het verblijf in het buitenland is, worden alle kosten voor mobiel bellen gefactureerd aan de Opdrachtgever.
- Overige gemaakte kosten die tijdens deze reis worden gemaakt worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.
- Vanzelfsprekend zorgt de Professional ervoor dat de gemaakte kosten tot een minimum worden beperkt, tenzij anders overeengekomen.

Overige kosten verbonden aan de zakelijke uitoefening van de functie op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

8. Facturering en betaling

8.1 Facturering
Nossie Consultancy zal uiterlijk de 3e van iedere kalendermaand aan de Opdrachtgever opgave doen van de door de Professional in de voorafgaande maand gewerkte uren middels een door de Opdrachtgever en Professional ondertekende urenverantwoording. Nossie Consultancy zal de op grond van deze overeenkomst de in rekening te brengen vergoeding per kalendermaand aan de hand van deze urenverantwoording factureren aan de Opdrachtgever.

8.2 Betaaltermijn
De aan de uit te brengen facturen verbonden betaaltermijn is 30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur.

9.Eigendomsrechten
Alle resultaten van het werk van Nossie Consultancy worden geacht eigendom te zijn van de Opdrachtgever. Nossie Consultancy zal op het eerste verzoek van de Opdrachtgever alle stukken en ander materiaal, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van kopieën die op de uitvoering van een Opdracht betrekking hebben, aan de Opdrachtgever afgeven.

10.Geheimhouding

10.1 Vertrouwelijkheid van informatie van de Opdrachtgever
Alle informatie die Nossie Consultancy omtrent de onderneming van de Opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen of zakenrelaties in het kader van de door Nossie Consultancy uitgevoerde opdracht verneemt, geldt als strikt vertrouwelijk en mag uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige Opdracht worden aangewend. De verplichtingen tot geheimhouding zijn van onbeperkte duur.

10.2 Screening
Nossie Consultancy is op de hoogte van noodzakelijke screening procedures binnen de verschillende branches en zal daarom volledige medewerking verlenen. De Opdrachtgever zal de procedure aanvragen en begeleiden. Alle kosten die door Nossie Consultancy worden gemaakt, voortkomende uit deze screening, worden door Nossie Consultancy gedragen.

11.Geschillen en toepasselijk recht
Ieder geschil tussen partijen, ter zake van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien één van de partijen zulks verklaart.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

')